Karjeras izglītība

2017. gada aprīlī Svētes pamatskol uzsāk dalību projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Vairāk par projektu:

Valts izglītības attīstības aģentūra 
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Jelgavas novada pašvaldība: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-socialais-fonds/13399/karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/

Ar 2020.gada 1.septembri skolēniem ir pieejamas individuālās karjeras  konsultācijas. Pieteikšanās uz konsultāciju pie pedagoga karjeras konsultanta (PKK) Ineses Vārslavānes e-klases pastā.Karjeras izglītības programma (pdf)