Svētes pamatskolas
pirmsskolas izglītības darba prioritātes
2020./2021. mācību gadā

1.Kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešanas turpināšana:
         1.1 mērķtiecīga caurviju prasmju plānošana;
         1.2 formatīvās un  ievadvērtēšanas paņēmienu pilnveidošana.
 2.    Pirmsskolas vecuma bērniem drošas, pieejamas, izglītojošas vides veidošana.
 3.    Vecāku līdzdalības pirmsskolas darba procesā aktivizēšana.