Skolas 2020./2021. mācību gada prioritātes


Audzināšanas darbā:

Skolēnu pašvadības prasmju pilnveide, sadarbojoties klašu audzinātājiem ar mācību priekšmeta skolotājiem.

Joma Prioritāte
Mācību saturs Apgūstot mācību saturu, plānot mācību priekšmetu apguvi pedagogiem savstarpēji sadarbojoties.
Mācīšana un mācīšanās Pilnveidot pedagogu digitālās prasmes – apgūt iemaņas tiešsaistes stundu organizēšanā un vadīšanā.
Atbalsts izglītojamiem Papildināt materiāltehnisko bāzi atbalsta speciālistu vajadzībām.
Izglītības iestādes vide Pielāgot iestādes telpas, organizēt darba vidi atbilstoši “Kārtībai, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Svētes pamatskolā”.
Izglītības iestādes resursi Pielāgot iestādes telpas izglītojamo skaita pieaugumam – 1.kl.telpa, pedagoga – karjeras konsultanta kabinets.
Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana • Izstrādāt attīstības plānu 2020.-2023.gadam,
• Apkopot informāciju par izglītojamo personīgo nodrošinājumu ar IT,
• Izveidot darba grupu un mērķtiecīgi plānot darbu gatavojoties skolas absolventu salidojumam.